Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Saklaýan halta ýokary derejeli sagat gutusy göçme deri öý Netflix gutusy

Gysga düşündiriş:

Deri sagat gutusy, täze PP materialy + çekiş dizaýny + ​​elde ýasalan dizaýn, suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän, kuwwatlylygy köp urýan, soň bolsa has köp sagat goýup bolýar, irden sagady öwürmek üçin hemme ýerde ýok, bir seredeniňde köp wagt tygşytlap bolýar !


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Deri sagady gutusy, esasan, PU deri we awtoulag liniýalary bilen elde ýasalýar, harytlaryň owadanlaşmagyna we harytlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin ajaýyp görnüşi we bezegi.Deriniň görnüşi we gurluşy köplenç gaplanan önümleriň şekil aýratynlyklary bilen kesgitlenýändigi sebäpli gönüburçly, inedördül, köpburçly, şekilli deri gutular, silindr we ş.m. ýaly köp görnüş we görnüş bar.

Asyl materialdan hil gözegçiligini başlaýarys we her önümiň zawodyň hilini üpjün etmek, ýokary hilli we daşky gurşawy goramak önümçiligini talap etmek we köp sanly hil barlag barlagyndan geçýäris we Hytaý Kärhanasy Jemgyýetçilik Hyzmat platformasy tarapyndan AAA hil hyzmatlarynyň bitewiligi hökmünde sylaglanýarys.

“Langqin” deri önümleri, çyzgylaryň we nusgalaryň özleşdirilmegini üpjün etmek üçin bir gezeklik önümçiligi, wagtynda eltip bermegi, 24 sagat dizaýn, 3 gün subut etmek, 12-15 gün çalt eltip bermek;we esasy howa we deňiz transport kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk, müşderileriň ýüregini tygşytlamagy we has ygtybarly bolmagy üçin aýratyn logistika kanalyny açyň.

Watch storage bag high-grade watch box portable leather home Netflix box1

 

Müşderiler üçin sargytlaryň ýerine ýetirilişi barada yzygiderli jogap bermek bilen mugt meýilnamalaşdyrmak, dizaýn, nusga almak we beýleki gymmatly hyzmatlar;Onlaýn müşderi hyzmaty günde 7 * 24 sagat, müşderileriň çalt jogap bermek islegini kanagatlandyryň, müşderileriň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini ýeke-ýekeden çözüň.

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat: Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat: Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny (müşderi tarapyndan bellenen logistika kompaniýasyndan başga) guramaga, harytlary yzarlamaga we hyzmatlary bermäge kömek ederis.

Hil kepilligi: Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär taýdan barlagdan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşyň.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

Jikme-jik displeý

Watch storage bag high-grade watch box portable leather home Netflix box2
Watch storage bag high-grade watch box portable leather home Netflix box1

Sorag-jogap

1-nji sorag.Takyk sitata getirip biler ýaly, ulanylýan material, kagyzyň grammatikasy, önümçilik prosesi, önümiň göwrümi we sargyt mukdary bilen üpjün ediň.

2-nji sorag.CDR, AI, PDF, EPS formatda deslapky faýly ýa-da logotip dizaýnynyň taslamasyny ýa-da Longines Leather-den mugt dizaýn hyzmatyny we hünär görkezmesini bermegiňizi haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň