Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Europeanewropa stilindäki ýönekeý şaý-sepler şaý-sepleri şaý-sepler kosmetika deri saklaýyş gutusy

Gysga düşündiriş:

Deri sagat gutusy, täze PP materialy + çekiş dizaýny + ​​elde ýasalan dizaýn, suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän, kuwwatlylygy köp urýan, soň bolsa has köp sagat goýup bolýar, irden sagady öwürmek üçin hemme ýerde ýok, bir seredeniňde köp wagt tygşytlap bolýar !


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Döwrebap ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen haryt gaplaýyş gutusynyň dizaýny müşderileri we bazary gazanmak üçin möhüm faktor bolup durýan has köp meňzeş önümler peýda bolýar.Haryt gaplaýyş dizaýny iki möhüm bölegi öz içine alýar: gaplama gurluşynyň dizaýny we bezeg dizaýny.Önümli deri guty dizaýny, gurluş we bezeg dizaýnynyň ajaýyp kombinasiýasydyr, gaplama bezeginiň soňky durmuşa geçirilmegi bolsa ösen deri çap etmek tehnologiýasyna baglydyr.

Deri şaý-sepleri gutusy pudagynyň häzirki döwürde çalt ösmegi, köp sanly täze tehnologiýa çaphana esbaplarynyň dürli tehniki taraplarynyň deri gutusy, tutuş gaplaýyş pudagynyň tehniki ösüşine uly itergi berýär.Metbugatdan öňki gaplama dizaýnyna kompýuter kömegi bilen baglanyşyklar, haryt ştrih kodlary, ýumşak bölek oýma ulgamy ýok;çap etmekde flexo çap etmek;lazer örtüji tehnologiýasy çap edilenden we köp funksiýaly awtomatiki ýelimleýiş maşynynyň döremeginden soň.Bu täze tehnologiýalaryň köpüsinde gaplama we çaphana pudagy üçin kompýuterleriň ulanylmagy uly özgerişlikler getirdi.

Hytaýda gaplaýyş pudagynda kompýuter tehnologiýasynyň ösüşi we ulanylyşy giç başlandy we ösen ýurtlaryňkydan düýpgöter tapawutlanýar, emma öňe gidýär we käbir höweslendiriji netijelere ýetýär.Sosialistik haryt ykdysadyýetiniň çalt ösmegi, gaplaýyş kärhanalarynyň ykdysady netijeliligi dürli kynçylyklary öňe sürdi, gaplaýyş pudagynda kompýuter tehnologiýasyny ulanmak degişli dub agajynyň durnukly ösüşiniň möhüm çäresine öwrüldi.

European style simple jewelry box jewelry jewelry cosmetics leather storage box1

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat: Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat: Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny (müşderi tarapyndan bellenen logistika kompaniýasyndan başga) guramaga, harytlary yzarlamaga we hyzmatlary bermäge kömek ederis.

Hil kepilligi: Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär taýdan barlagdan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşyň.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

Jikme-jik displeý

European style simple jewelry box jewelry jewelry cosmetics leather storage box2
European style simple jewelry box jewelry jewelry cosmetics leather storage box1

Sorag-jogap

1-nji sorag.MOQ hakda
MOQ material we dizaýna baglydyr.Jikme-jiklikler üçin zatlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

1-nji sorag.Önümiň hiline nädip kepil geçýärsiňiz?
Önümçilikden ozal müşderiler bilen jikme-jiklikleri barlamak üçin önümçilikden öňki nusgalar taýýarlanar.Önümçilik we gaplamak döwründe önümleri ýokary hilli we dogry jikme-jiklikler bilen üpjün etmek üçin önümleri barlamak üçin hünärmen QC bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň