Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Leeke-täk ýokary derejeli sagat gutusy şaý-sepler gutusy deri saklaýyş gutusy

Gysga düşündiriş:

Esasy önümlerimizde atyr gutusy, şaý-sepler gutusy, sagat gutusy, äýnek gutusy, çilim gutusy we dünýäde satylýan ýokary hilli deri materiallaryndan ýasalan öý bezeg gutulary bar!Deri önümlerini öndürýän we satýan kompaniýa, esasan goşlar, kosmetiki haltalar, şaý-sepler gutulary, wizit kartoçkalary, pasport halatlary we ş.m. ýaly deri mahabat sowgatlarynyň OEM işi bilen meşgullanýar. müşderiler tarapyndan üpjün edilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

“Dongguan Langqin Leather Hardware Co., Ltd.” marka dizaýnyny, ösüşini, önümçiligini we satuwyny birleşdirýän uly deri guty öndürijisidir.Her bölüm özbaşdak işleýär, ýöne ýakyndan baglanyşykly.

Aşakda deri sagady gutusy, bu gutynyň daşky gutusy deriden ýasalýar, tutuşlygyna flap guty görnüşi, dokumasy, guty görnüşi, dürli sagat markalaryna laýyk gelýän, logotip söwda belligi bolup biler zerurlyklaryňyza görä düzüň, bahasy hem gaty aram.

Deri guty gaplamakda köp ýyllyk tejribe toplap, ajaýyp dizaýn topary, ösen deri guty önümçilik liniýasy we ökde gaplaýyş işgärleri bilen on ýyldan gowrak wagt bäri elektron söwda markalary üçin gaplama hyzmatlaryny bermäge ünsi jemleýär. gutular, makiýaup gutulary, şaý-sepler we beýleki ajaýyp deri gutular.

Önümçilik tejribesi, önümleriňizde iň oňat bolmak üçin önümleriňize köp reňk goşup bileris, adamlar: adamlar eşiklere, atlar eýerlere bil baglaýarlar, şekiliň dizaýny gaty möhümdir aýrylmaz bölegi.

Single high-grade watch box jewelry box watch leather storage box4

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat: Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat: Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny (müşderi tarapyndan bellenen logistika kompaniýasyndan başga) guramaga, harytlary yzarlamaga we hyzmatlary bermäge kömek ederis.

Hil kepilligi: Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär taýdan barlagdan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşyň.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

Jikme-jik displeý

Single high-grade watch box jewelry box watch leather storage box7
Single high-grade watch box jewelry box watch leather storage box
Single high-grade watch box jewelry box watch leather storage box1

Sorag-jogap

1-nji sorag.CDR, AI, PDF, EPS formatda deslapky faýly ýa-da logotip dizaýnynyň taslamasyny ýa-da Longines Leather-den mugt dizaýn hyzmatyny we hünär görkezmesini bermegiňizi haýyş edýäris.

2-nji sorag.Söwda belligi şahadatnamasyny we ygtyýarnama hatyny bermegiňizi haýyş edýäris.

3-nji sorag.Specialörite talaplar öňünden görkezilmelidir (mysal üçin gaplamak usuly we iberiş usuly we ş.m.)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň