Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • Adatça hakyky deri haltalary üçin haýsy deri ulanylýar

  Adatça hakyky deri haltalary üçin haýsy deri ulanylýar

  Gündelik durmuşda deri divanlardan, deri aýakgaplaryndan, deri eşiklerinden we ş.m. deri gapjyklar, sumkalar, torbalar we beýleki saklanýan deri ýaly deri önümlerini ulanmak gaty ýygydyr. Aslynda deri deri önümleri bir gijede meşhur däl , birnäçe ýüzden ...
  Koprak oka
 • Deri haltalary arassalamak we tehniki hyzmat etmek

  Deri haltalary arassalamak we tehniki hyzmat etmek

  Beýik ökjeli bolmakdan başga-da, gyzyň halaýan zady, elbetde, sumka.Uzak ýyllap zähmet çekmek üçin köp gyzlar ýokary derejeli deri haltalary satyn almak üçin köp pul harçlar, ýöne bu deri haltalar gowy arassalanmasa we saklanmasa, nädogry ammar ...
  Koprak oka
 • Ulanylmaýan wagty sagady nädip saklamaly

  Ulanylmaýan wagty sagady nädip saklamaly

  Köp dostlar elmydama aýdýarlar: Mende birnäçe sagat bar, käbiri köplenç däl, olary bu ýagdaýda nädip saklamaly?Bu hem sagat söýüjileriň köpüsiniň alada goýýan bir meseledigine ynanýaryn, şonuň üçin bu gün sagat ýok wagty nädip saklamalydygyny gysgaça düşündireris ...
  Koprak oka
 • Şaý-sepleriňiziň könelmezligi üçin dogry şaý-sepleri saýladyňyzmy?

  Şaý-sepleriňiziň könelmezligi üçin dogry şaý-sepleri saýladyňyzmy?

  Köp adamlar geýimleriň owadanlygyna täsir edýän garalmak we gyzarmak ýaly uzak wagtlap ýerleşdirilenden soň käbir şaý-sepleriň reňksiz boljakdygyny görýärler.Şaý-sepleriňiziň galyndy metal bolmagyny islemeýän bolsaňyz, dogry şaý-sepler gutusyny saýlamak hem gaty möhümdir ...
  Koprak oka
 • Şaý-sepleri nädip saklamaly we ideg etmeli?

  Şaý-sepleri nädip saklamaly we ideg etmeli?

  Altyn we gymmat bahaly daş şaý-sepleri, parlaklygyny we bitewiligini saklamak üçin yzygiderli ideg edilmeli we arassalanmalydyr.Saklamak meselesine nädip ideg etmeli 1 b Çökmek we geýmezlik üçin maşk edende ýa-da agyr iş edeniňizde şaý-sepler geýmäň.2 all Her hili goýmaň ...
  Koprak oka
 • Saklamak barada maslahatlar, makiýaup sumkasy dogry saýlaýarsyňyzmy?

  Saklamak barada maslahatlar, makiýaup sumkasy dogry saýlaýarsyňyzmy?

  Makiýaup sumkasy makiýaupy halaýan her bir gyz üçin hökmany zat, ýöne düzeniňizde isleýän makiýa tools gurallaryňyzy tapmak üçin makiýaup sumkyňyzy tersine öwürmeli dälmi?Geliň, makiýaup sumkyňyzy nädip tertipleşdirmelidigini öwreneliň!Adatça sürýän makiýa bag sumkasy ...
  Koprak oka
 • Şaý-sepleri saklamagyň iň gowy 4 tabusy, şu gollanmany gözden geçiriň

  Şaý-sepleri saklamagyň iň gowy 4 tabusy, şu gollanmany gözden geçiriň

  Moda we çylşyrymly gyz, şaý-sepleri geýen wagty adamlary ýagtylandyrýar.Esasy sebäbi, şaý-sepleri saklamakda ökde bolmaly, şonuň üçin şaý-sepler gowy saklanýar we hemişe täze ýaly bolýar.Has takygy, bu 4 bellik bar.Firs ...
  Koprak oka
 • Şaý-sepleri okislenmän nädip saklamaly

  Şaý-sepleri okislenmän nädip saklamaly

  Gündelik durmuşymyzda şaý-sepler geýmek bir meselä garşy däl, wagtyň geçmegi bilen şaý-sepler okislenme bilen ýüzbe-ýüz bolup, şaý-sepleriň gözelligine we hiline ep-esli derejede täsir eder.Şeýdip, şaý-sepleri nädip saklamaly, okislenmeden gaça durup bolmaz?1. şaý-sepleriň görnüşleriniň gowy klassifikasiýasy bolar....
  Koprak oka
 • Deri materiallaryň sanawy

  Deri materiallaryň sanawy

  Gündelik durmuşda deri divanlardan, deri aýakgaplaryndan, deri eşiklerinden we ş.m. deri gapjyklar, sumkalar, torbalar we beýleki saklanýan deri ýaly deri önümlerini ulanmak gaty ýygydyr. Aslynda deri deri önümleri bir gijede meşhur däl , ýüzlerçe ýyldan ...
  Koprak oka
 • Şaý-sepler gutulary nähili?Şaý-sepler gutularyny ulanmak boýunça gollanma

  Şaý-sepler gutulary nähili?Şaý-sepler gutularyny ulanmak boýunça gollanma

  Şaý-sepler gutusy şaý-sepleri ýerleşdirmek üçin ulanylýar we kolleksiýa şaý-sepleri, şaý-sepleri gaplamak we şaý-sepler sowgat gutusy hökmünde ulanylyp bilner.Şaý-sepler gutusynyň reňki, adatça garnituralaryň reňkine laýyk gelýär.Altyn şaý-sepler, adatça gyzyl ýa-da altyn şaý-sepler gutusy ýa-da ot ...
  Koprak oka
 • Endokary derejeli sagat gaplaýyş gutusyny nädip saklamaly.

  Endokary derejeli sagat gaplaýyş gutusyny nädip saklamaly.

  Endokary derejeli sagat gutularyny nädip saklamaly, dostlarymyzyň amatlylygy üçin bu nokatlary jemledik.Sagadyň gutusy tötänleýin taşlanmaly däldir, bu deňagramsyz ýapylmagyna aňsatlyk bilen sebäp bolup biler....
  Koprak oka
 • Sagady gutujyny taşlamaň!hem peýdalydyr

  Sagady gutujyny taşlamaň!hem peýdalydyr

  Sagat gutusy sagady saklamak üçin ýörite ulanylýar.Sagadyň gutusynyň dizaýny başga.Käbir adamlar sagady gutusyny çykaryp, ellerine goýandan soň taşlaýarlar, ýöne sagat gutusy henizem peýdaly.Geliň, sagada bilelikde göz aýlalyň.Näme ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2