Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Deri sagady gurnaýjy sagat gutusy şaý-sepler gutusy bilezik sagat gutusy

Gysga düşündiriş:

Gurluşda, gaplama gurluşynyň roluny goldamak we goramak üçin gaty agaçdan, MDF tagtadan ýa-da kebşir ýaly plastmassa içki çyzgy.Deri bilenem, goldaw üçin gaplamak ýaly goldaw ýok bolsa, hakyky deri gaplamak däl-de, diňe gaplamak üçin sumka.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

 

Deri guty gaplamasynyň esasy elementleri haýsylar?
Longines olary siziň üçin açýar.Deri guty gaplamasynyň has açyk tapawudy bar.Material nukdaýnazaryndan hakyky deri ýa-da simulirlenen deri dokumasy bolan PU materialy esasy materialdyr, deri gaplamak diýlip atlandyrylýan mata we deri bilen doldurylan kagyz materiallary goşmaça.Esasy material we kömekçi materiallar tersine bolsa, deri gaplamak däl-de, adaty deri gutular ýa-da kagyz gaplamak.

Jemgyýetçilik jogapkärçiliginiň maksatlary nukdaýnazaryndan, adaty deri gutularyň başlangyç nokady, bazary giňeltmek, hatda bazaryň ösmegi we aşa köp bolmagy üçin jogapkärçiligi göz öňünde tutup, önümi saklamakda we tranzitde esasy maksat hökmünde goramakdyr. gaplamak artykmaç gaplama we tapawutlandyryş ölçegleriniň kesgitlemesinde girizilýär, daşky gurşawy goramak düşünjesi ýok.

Deri guty gaplamasyny ulanmak diňe gaplamak bilen çäklenmän, Longines size şeýle bolup biljekdigini aýdýar.Deri sagady saklaýan gutuda, ýokary derejeli deri guty öndürmek prosesi has arassa we berk bolýar we zähmet çykdajylaryna has ýokary derejeli deri gaplaýyş gutusy hasam ýokary bolýar, köp amallar ýokary derejeli deri bolsa-da, diňe el bilen tamamlanýar. guty has gymmat, ýöne bazara gowy deri guty gaplamak täze displeý getirmek we önümi ýerleşdirmek üçin.

Leather watch organizer watch box watch jewelry box bracelet watch box (1)

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat: Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat: Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny (müşderi tarapyndan bellenen logistika kompaniýasyndan başga) guramaga, harytlary yzarlamaga we hyzmatlary bermäge kömek ederis.

Hil kepilligi: Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär taýdan barlagdan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşyň.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

Jikme-jik displeý

Leather watch organizer watch box watch jewelry box bracelet watch box (2)
Leather watch organizer watch box watch jewelry box bracelet watch box (1)

Sorag-jogap

1-nji sorag: Deri şaý-sepleriniň gutusynyň iň az sargyt mukdary 3000 bölek, sargyt mukdary näçe köp bolsa, önümiň birlik bahasy şonça-da amatly bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň