Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Deriniň ýokary derejeli deri makiýa bag sumkasy, göçme uly göwrümli aýal

Gysga düşündiriş:

Deri makiýaup sumkasynyň maksady, çykmagyň amatlylygyny düzmek, meniň pikirimçe dodaklaryň ýalpyldawuk, poroşok we gidratasiýa spreýini OK-a goýuň, göz kölegesi çotgalary we ş.m. ýaşaýyş jaýyna ýerleşdirilmeli. sumka gaty agyr däl, şeýle hem ýeterlik zerur.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Kosmetiki halta, dürli haltalaryň kosmetikasyny saklamak üçin ulanylýar.Adatça kosmetiki haltalary saklamak üçin ulanylýar.

Has jikme-jik, köp wezipeli hünärli kosmetiki haltalara, syýahat üçin ýönekeý kosmetiki haltalara we öýde ulanmak üçin kiçi kosmetiki haltalara bölünýär.
Professional makiýaup sumkasy, köp funksiýaly, köp gatlak we ammar jübüleri.Esasan hünärmen makiýaup sungat işgärleri tarapyndan ulanylýar.

Kosmetiki haltalary materiallara bölmek mümkin: neýlon haltalar, pagta haltalary, pvc sumkalar, pu haltalar we ş.m.
Kosmetiki halta, özlerini owadanlamak üçin ulanylýan halta.

Syýahat makiýaup sumkalaryny adatça götermek aňsat.Az bölüm, ýöne doly işleýär.Adaty kosmetika we bezeg enjamlary üçin ulanylyp bilner.
Öýde ulanmak üçin kiçi kosmetiki haltalar, dürli görnüşler we görnüşler bilen.Reňkleri we hili boýunça dürli-dürli bolýar we köplenç kosmetika kompaniýalary tarapyndan mahabat önümleri hökmünde ulanylýar.Kosmetika satyn alanyňyzda öwgüli zat.

High-end leather makeup bag female portable large capacity4

Moda çap edilen makiýaup sumkasy, neýlon köpük materialy suw geçirmeýän we könelmäge çydamly, güýçli rulman, goşa açyk kelläni doly açyk görnüşli dizaýn, zatlary çalt almagy has amatly edýär.Içki bölegi iki esasy gatlaga bölünýär, öňdäki ini gatlak esasy saklaýyş makiyaj tozy gutusy, makiýaup çotgalary we ş.m. zatlaryň işjeňliginiň sarsmazlygy, zeper ýetmegi we beýleki hadysalar.Bu okuwçylaryň makiýaup sumkasy, mekdep okuwçylary üçin ýörite döredilen gözellik dizaýn mekdebidir, kino we telewideniýe, makiýaupy ulanmak üçin studiýa ýerleşip biler.

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat: Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat: Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny (müşderi tarapyndan bellenen logistika kompaniýasyndan başga) guramaga, harytlary yzarlamaga we hyzmatlary bermäge kömek ederis.

Hil kepilligi: Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär taýdan barlagdan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşyň.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

Jikme-jik displeý

High-end leather makeup bag female portable large capacity1
High-end leather makeup bag female portable large capacity2
High-end leather makeup bag female portable large capacity3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň