Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Deri 3 bölümli sagat saklaýyş gutusy mehaniki sagat deri saklaýyş gutusy

Gysga düşündiriş:

Longines olary siziň üçin açýar.Deri guty gaplamasynyň has açyk tapawudy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Deri guty gaplamasynyň esasy elementleri haýsylar?
Material nukdaýnazaryndan hakyky deri ýa-da simulirlenen deri dokumasy bolan PU materialy esasy materialdyr, deri gaplamak diýlip atlandyrylýan mata we deri bilen doldurylan kagyz materiallary goşmaça.Esasy material we kömekçi materiallar tersine bolsa, deri gaplamak däl-de, adaty deri gutular ýa-da kagyz gaplamak.

Leokary derejeli deri sagatlara hyzmat etmegiň usullary, bulaşyklygy çözmek üçin “Longines” redaksiýasyna ýol açýar, köp deri sagat gutusy hem ulanylýar Aý, oňa göz aýlamaga howlukmaň, geçmäň!

1.Deriniň gutusynyň ezilmezligi ýa-da görnüşiniň bolmazlygy üçin deri guty örtügini agyr zatlaryň üstüne goýup bolmaz.

3.Çyglylyk we ýylylyk, suwa batyrylyp bilinmez, güne ýerleşdirilip bilinmez, deriniň ýüzüniň gury ýarylmagy, garşylygyň ýitmegi, döwülmegi aňsat.

5.Deri önümleriniň matasyndaky deri gutusy galyndy ýaly görünse, ilki bilen bir gezek gury mata bilen süpürip bilersiňiz, soňra bolsa 10 minutdan soň nebit jeli bilen örtüp bilersiňiz, nebit jelini süpürip bilersiňiz.

2. Deri gutusyny gury goýuň, ýogsam, çygly deri ýüzüniň tertibi ýönekeý, netijede deformasiýa çüýremegine, sakgyç pastasynyň öçürilmegine, demir bölekleriniň poslamagy aňsat bolýar.

4. Yhlas bilen barlamak üçin deriniň ýüzüniň gurandygyny görseňiz, biraz ýag çalyp bilersiňiz.

Leather 3 compartment watch storage box mechanical watch leather storage box

Bejerişde haýsydyr bir zat bar, elbetde, gaplaýyş önümlerine kembaha garamaly dälsiňiz, olar size iň ýokary derejede önüm öndürip bilerler, önümiňizde gaty görnükli däl, gowy gaplamak bilen, önümiň gymmaty ýokarlanar derejesi.Adamlar eşiklere, atlar bolsa eýerlere bil baglaýarlar.

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat: Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat: Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny (müşderi tarapyndan bellenen logistika kompaniýasyndan başga) guramaga, harytlary yzarlamaga we hyzmatlary bermäge kömek ederis.

Hil kepilligi: Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär taýdan barlagdan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşyň.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

Jikme-jik displeý

Ladies leather makeup bag with storage bag2
Ladies leather makeup bag with storage bag1
Ladies leather makeup bag with storage bag53

Sorag-jogap

1-nji sorag.OEM / ODM dizaýnyny edip bilersiňizmi?
Müşderiniň isleglerine görä ýöriteleşdirilen logo, deri dokumasy, reňk we hatda dizaýny öz içine alýan OEM / OEM dizaýnynda ýöriteleşýäris.

2-nji sorag.Mysal hakda
Eger ätiýaçlyk zatlar bar bolsa, nusgalar ileri tutulyp iberilip bilner.Aksiýa ýok bolsa, nusga müşderileriň dizaýnyna we talaplaryna laýyklykda öndüriler.Köpçülikleýin sargyt MOQ-a ýeten halatynda nusga zarýady yzyna gaýtarylar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň