Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Kosmetiki halta elde göterilýän göçme syýahat himiki deri saklaýan halta

Gysga düşündiriş:

Deri barha meşhur bolýar, ýöne köp şahsylaşdyrylan deri makiýa bag sumkasy adaty, moda manysynyň çägini nädip saýlamaly?Deri haltalaryň stili gaty dürli-dürli, mori, edebi model bar, moda we köp taraply.Kanwas el degirmek üçin näzik duýulýar, deri elbetde dokumaly, diňe gowy deri dokumasy düşnükli, birmeňzeş näziklik duýgusyna degýär, matanyň pes hili bolsa gödek ýa-da gaty urgy ýaly duýulýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Deriniň könelmegine çydamly dereje, ýöne egilmeklige garşylygy, oňat ýumşaklygy, dartyş güýji we dem alyş ukyby bar.Şol bir wagtyň özünde, sumka korpusynyň suw geçirmeýän ýerine ýetirijiligi bar, bu size syýahat etmäge, çygly bolmakdan, ýeňil götermekden gorkman sport bilen meşgullanmaga mümkinçilik berýär.Diňe amatly we amaly kiçi ýoldaş.Şonuň üçin “Longines” deri önümleri moda, arzan makiýaup saklaýan haltalar, şeýle hem mahabat, dogry sowgat sowgat ýadygärligi.

Torba önümlerindäki deri kosmetiki halta has dokalan görnüş bolup, esasan ýokary derejeli ýoly dowam etdirýär, emeli deri tehnologiýasynyň yzygiderli ösmegi netijesinde deri goşlary adamlaryň durmuşyna has köp girip başlady.Deri goşlar mata goşlaryndan tapawutlanýar, has döwük we döwmek aňsat, şonuň üçin gündelik ulanylanda hyzmat möhletini uzaltmak üçin aýratyn ideg gerek.

Müşderini 100% kanagatlandyrmagy maksat edinýäris.Iň esasy zat, hil birinji orunda durýar.Hil gözegçiliginiň ähmiýetini başyndan ahyryna çenli bilýäris.Mundan başga-da, zawodymyz üpjün ediji hökmünde SGS we Alibaba tarapyndan baha berildi.Zawodymyzy görmäge ýa-da wideo jaň ibermegimizi haýyş edip bilersiňiz.

“Longines” deri önümleri hünärli adaty deri kosmetiki halta, umumy owadan atmosferany rahat we rahat etmek üçin tüwi ýokary köpükli materialdan peýdalanýar;korporatiw marka nyşanyny görkezip, ýokary hilli ofset çap ediş reňkini bloklaýyş dizaýnyny saýlaň;ak neýlon fermuar bilen açyk rezin slaýder, ýakyn we tertipli fermuar, aç-açan slaýderi has teksturaly edýär.Esasy jübiň mugt saklaýyş kuwwaty uly, hajathana we makiýa up saklaýar, girmek aňsat we ulanmak aňsat, ulanmak aňsat.

Cosmetic bag handheld portable travel chemical leather storage bag2

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat: Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat: Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny (müşderi tarapyndan bellenen logistika kompaniýasyndan başga) guramaga, harytlary yzarlamaga we hyzmatlary bermäge kömek ederis.

Hil kepilligi: Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär taýdan barlagdan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşyň.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

Jikme-jik displeý

Cosmetic bag handheld portable travel chemical leather storage bag3
Cosmetic bag handheld portable travel chemical leather storage bag2
Cosmetic bag handheld portable travel chemical leather storage bag1

Sorag-jogap

1-nji sorag.OEM / ODM dizaýnyny edip bilersiňizmi?
Müşderiniň isleglerine görä ýöriteleşdirilen logo, deri dokumasy, reňk we hatda dizaýny öz içine alýan OEM / OEM dizaýnynda ýöriteleşýäris.

2-nji sorag.Mysal hakda
Eger ätiýaçlyk zatlar bar bolsa, nusgalar ileri tutulyp iberilip bilner.Aksiýa ýok bolsa, nusga müşderileriň dizaýnyna we talaplaryna laýyklykda öndüriler.Köpçülikleýin sargyt MOQ-a ýeten halatynda nusga zarýady yzyna gaýtarylar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň