Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Deri saklaýan guty halka gulakhalkalar, göçme şaý-sepler zenan

Gysga düşündiriş:

Şaý-sepler gutusy önümiň daşarky aňlatmasy we marketing serişdesidir.Gaplamak üçin köp ýurt anyk we gysga kesgitleme berdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Mysal üçin, Amerikanyň Birleşen Ştatlary: gaplamak önümleri ibermek we taýýarlyk hereketini satmak üçin;Angliýa üçin: gaplamak sungat, ylym we taýýarlyk tehnologiýasy boýunça öndürilen önümleri daşamak we satmak üçin;

Hytaýyň gaplama kesgitlemesi: önümi goramak, saklamagy we daşamagy aňsatlaşdyrmak, satuw ýaly kömekçi obýektleriň umumy möhletini öňe sürmek üçin dolanyşykda.Häzirki wagtda adamlar gaplamaga has giňişleýin düşünip, gaplamaga has gowy düşünýärler.

Kanada, gaplamanyň üpjün edijiden müşderileriň ýa-da sarp edijileriň eline düşýän önümdigini we önümi oňat gurallarda saklap biljekdigine ynanýar;

Leather storage box ring earrings portable jewelry box female1

Ulgam nazaryýeti nukdaýnazaryndan, gaplamanyň maksady, talaplary, düzüm elementleri, gaplamanyň funksional roly we amaly işleýşi doly gaplama düşünjesini emele getirýär.

Bu deri şaý-sepler gutusy, aňsat işlemek üçin içindäki çukury öz içine alýan gapdal deri gurluşyny kabul edýär we deri dokumasy gutujyga goşmaça bal we has köp agram berýär.Näzik, atmosfera duýgusyny berýär.Deri duýgusyny berýän bu önüm, bazardaky zergärçilik pudagynyň köpüsine laýyk gelýär, yzygiderli, nusgawy äheň bilen bu seriýa häzirki wagtda bazarda iň meşhurlardan biridir.

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat: Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat: Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny (müşderi tarapyndan bellenen logistika kompaniýasyndan başga) guramaga, harytlary yzarlamaga we hyzmatlary bermäge kömek ederis.

Hil kepilligi: Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär taýdan barlagdan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşyň.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

Jikme-jik displeý

Leather storage box ring earrings portable jewelry box female2
Leather storage box ring earrings portable jewelry box female3
Leather storage box ring earrings portable jewelry box female

Sorag-jogap

1-nji sorag. Siz zawodmy ýa-da söwda kärhanasy.,?
Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde ýerleşýän 2 zawodymyz bar, bu ýerde 100-den gowrak işçi bar.

2-nji sorag. Töleg möhletiňiz näçe?
T / T, L / C, Western Union, Paypal we Alibaba.
Adaty töleg möhleti önümçilikden öň 30% goýum, iberilmezden 70% balans.

3-nji sorag. OEM / ODM dizaýnyny edip bilersiňizmi?
Müşderiniň isleglerine görä ýöriteleşdirilen logo, deri dokumasy, reňk we hatda dizaýny öz içine alýan OEM / OEM dizaýnynda ýöriteleşýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň