Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

“Dongguan Longqin” deri enjamlary kärhanasy

On ýyldan gowrak zawod önümçilik tejribesine eýe, ajaýyp ussatlyk we innowasiýa goldawy bilen köp markalara nusgawy moda we ajaýyp dizaýn şaý-sepleri, tomaşa gutularyny öndürmek we lýuks we marka markalary üçin ýöriteleşdirilen dürli ýokary hilli sowgat gutularyny öndürmek üçin köp markalara
“Dongguan Longqin Leather Hardware Co. Ltd.” dizaýn, ösüş, önümçilik we satuw kompaniýasydyr.Her bölüm özbaşdak işleýär, ýöne ýakyndan baglanyşykly.Esasy önümlerimizde atyr atyr gutulary, şaý-sepler gutulary, sagat gutulary, äýnek gutulary, çilim gutulary we ýokary hilli deri materiallaryndan öý bezegi gutulary dünýäde satylýar!Deri önümlerini öndürýän we satýan kärhana, esasan goşlar, kosmetiki haltalar, şaý-sepler gutusy, wizit kartoçkalary, pasport halatlary we ş.m. ýaly deri mahabat sowgatlarynyň OEM işi bilen meşgullanýar. müşderiler tarapyndan üpjün edilýär.

R-D

Kompaniýamyz kiçi göwrümden yzygiderli ösdi.Doly düzgünleri we kadalary, standartlaşdyrylan önümçilik prosesi, ussahanalaryň materiallaryna gözegçilik, ussahananyň önümçiligi, hili we gowşurylyşy taýýarladyk.Stiline, materialyna we işine garamazdan, her dürli deri myhmanhana esbaplaryny, mebel enjamlaryny, senet sowgatlaryny, deri resminamalaryny we ş.m. öndürmekde ýöriteleşen baý tejribe topladyk.Şeýle hem, biziň ýöriteleşdirilen gözleg we barlag bölümimiz, mejlisler otaglary we uly önümçilik ussahanalary bar.Kompaniýamyz hemişe üznüksiz ösüş pelsepesine, ilki bilen hiline, müşderi hyzmatyna we müşderiniň kanagatlanmagyna eýerýär.Elmydama ýokary hilli önümleri we ajaýyp hyzmaty talap edýäris, her bir müşderiniň islegine görä şahsylaşdyrylan hyzmaty düzýäris we müşderilere öz maksatlaryna takyk ýetmäge kömek edýäris.

Dizaýndan, önümçilikden eltişe çenli bir gezeklik hyzmat edýäris.Longqin deri önümlerinde 100-den gowrak işgär we 8000 inedördül metr zawod bar.Ösen programma üpjünçiligini we enjamlaryny satyn almak bilen, ýokary hilli we täsirli önümler berip bileris.Bizde ýokary hilli dolandyryş ulgamy, daşky gurşaw ulgamy we agyr metal dolandyryş ulgamy bar.Bäsdeşlik bahasy we kanagatlanarly hyzmat sebäpli önümlerimiz içerki we daşary ýurtly müşderileriň arasynda gowy abraýa eýe.