Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Aýal-gyzlar deri makiýa bag sumkasy

Gysga düşündiriş:

Deri makiýaup sumkasynyň artykmaçlygy, onuň suw geçirmeýän, güýçli ýylylyga garşylygy, ýokary temperatura garşylygy, ýangyna garşy berkligi, poslama garşylygy, açyk howada ulanmak üçin amatly himiki aýratynlyklary bolmagydyr.Güýçli we ýeňil, gaty aňsat ulanylyp we saklanyp bilner.Bu aýratynlyklar ony dürli pudaklarda giňden ulanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Gündelik ulanmak üçin deri kosmetiki haltalary öndürmekde ulanylýan materiallaryň köp görnüşi bar we olaryň öndürijiligi we artykmaçlyklary üýtgeýär.Deri goşlar, köplenç ulanylýan goşlarymyzda iň meşhur matalaryň biridir we onuň berkligi, geýilmegine garşylyk we suw geçirmezligi ajaýyp.

Ilki bilenderi, suw reaktiw dokumasynda ýönekeý dokumanyň ulanylmagydyr, bu matanyň inçe gurluşy, ýumşak duýgusy, gowy suw geçirmeýänligi, berkligi we beýleki artykmaçlyklary bar.

Üçünjiden,deri, suw reaktiw lentasynyň arasyndaky içi boş guramanyň üsti bilen gödek nokadyň üýtgemeginden saýlanýar.Mata dokamak nagşy näzik, ýumşak ýalpyldawuk, gowy suw geçirmeýän, sumkalardan ýasalan doly elastik Oksford matasy gaty moda.

Ikinjiden,deri ýönekeý dokumanyň gurluşydyr, önümi suw reaktiw dokalýar, sumkada ýasalan ýumşak duýgy, drape, täze stil, gowy suw geçirmeýän ýerine ýetiriş we beýleki artykmaçlyklar bar.

Dördünji,deri mata, suw jetine (kran bilen) dokalýan panjara dokumasynyň dokumasyndan ýasalýar.Öňki panjara nagyş konweksiýasy, üç ölçegli güýçli duýgy we örtük prosesiniň ters tarapy, suw geçirmeýän güýçli, has gowy drape.

Ladies leather makeup bag with storage bag53

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat: Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat: Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny (müşderi tarapyndan bellenen logistika kompaniýasyndan başga) guramaga, harytlary yzarlamaga we hyzmatlary bermäge kömek ederis.

Hil kepilligi: Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär taýdan barlagdan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşyň.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

Jikme-jik displeý

Ladies leather makeup bag with storage bag2
Ladies leather makeup bag with storage bag1
Ladies leather makeup bag with storage bag53

Sorag-jogap

1-nji sorag.OEM / ODM dizaýnyny edip bilersiňizmi?
Müşderiniň isleglerine görä ýöriteleşdirilen logo, deri dokumasy, reňk we hatda dizaýny öz içine alýan OEM / OEM dizaýnynda ýöriteleşýäris.

2-nji sorag.Mysal hakda
Eger ätiýaçlyk zatlar bar bolsa, nusgalar ileri tutulyp iberilip bilner.Aksiýa ýok bolsa, nusga müşderileriň dizaýnyna we talaplaryna laýyklykda öndüriler.Köpçülikleýin sargyt MOQ-a ýeten halatynda nusga zarýady yzyna gaýtarylar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň