Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Pleönekeý deri şaý-sepler gulakhalkalar şaý-sepler gutusyny gurnaýjy

Gysga düşündiriş:

Deri guty arhitektura we çykdajy öndürijiligi taýdan uly artykmaçlyga eýe bolan goşa gatlakdan ýasalýar we umumy görnüşi we gurluşy hem täzeçildir.Bahanyň artykmaçlygynda guty görnüşiniň umumy duýgusy hem gaty ýokary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Deri guty arhitektura we çykdajy öndürijiligi taýdan uly artykmaçlyga eýe bolan goşa gatlakdan ýasalýar we umumy görnüşi we gurluşy hem täzeçildir.Bahanyň artykmaçlygynda guty görnüşiniň umumy duýgusy hem gaty ýokary.

Deri guty gaplamasynyň esasy elementleri haýsylar?Deri önümlerini açmak üçin uzyn.Deri guty gaplamasynyň has açyk tapawudy bar.Maddy nukdaýnazardan seredeniňde, hakyky deri ýa-da simulirlenen deri dokumasy bolan PU materialy esasy materialdyr we deri gaplamak diýilmegi üçin mata we deri bilen doldurylan kagyz materiallary doldurylýar.Esasy material we kömekçi materiallar tersine bolsa, deri gaplamak däl-de, adaty deri gutular ýa-da kagyz gaplamak.

Gurluşda, gaplama gurluşynyň roluny goldamak we goramak üçin gaty agaçdan, MDF tagtadan ýa-da kebşir ýaly plastmassa içki çyzgy.Deri bilenem, goldaw üçin gaplamak ýaly goldaw ýok bolsa, hakyky deri gaplamak däl-de, diňe gaplamak üçin sumka.

Simple leather jewelry box ear7

Jemgyýetçilik jogapkärçiliginiň maksatlary nukdaýnazaryndan, adaty deri gutularyň başlangyç nokady, bazary giňeltmek, hatda bazaryň ösmegi we aşa köp bolmagy üçin jogapkärçiligi göz öňünde tutup, önümi saklamakda we tranzitde esasy maksat hökmünde goramakdyr. gaplamak artykmaç gaplama we tapawutlandyryş ölçegleriniň kesgitlemesinde girizilýär, daşky gurşawy goramak düşünjesi ýok.

Deri guty gaplamany ulanmak diňe gaplamak bilen çäklenmän, “Longines” deri önümleriniň hem şeýle bolup biljekdigini aýtmak üçin.Deri şaý-sepler gutusynda gaplanylanda, ýokary derejeli guty öndürmek prosesi has inçe we berk bolýar we zähmet çykdajylaryna has ýokary derejeli deri gaplaýyş gutusy hasam ýokary bolýar, köp amallar ýokary derejeli deri guty bolsa-da, diňe el bilen tamamlanýar. has köp çykdajy edýär, ýöne bazara gowy deri guty gaplamak täze displeý getirmek we önümi ýerleşdirmek üçin.

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat: Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat: Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny (müşderi tarapyndan bellenen logistika kompaniýasyndan başga) guramaga, harytlary yzarlamaga we hyzmatlary bermäge kömek ederis.

Hil kepilligi: Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär taýdan barlagdan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşyň.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

Jikme-jik displeý

Simple leather jewelry box ear2
Simple leather jewelry box ear3
Simple leather jewelry box ear5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň