Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Deri şaý-sepleri saklaýan guty

Gysga düşündiriş:

“Longines” deri önümleri size gaplama gutularynyň ösüşiniň taryhyny aýdýar.Häzirki wagtda gaplama dizaýnynyň häzirki zaman manysynda we döwrüň manysynda-da gaty möhüm mesele.Deňeşdirilende, harytlaryň gaplanylmagy sarp edijiniň aýratynlyklarynyň ilkinji gönüden-göni beýanydyr, gaplamak wagtyny görkezmelidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Mysal üçin, häzirki wagtda Hytaýyň medeni ynkylabyndaky esasy haryt önümleriniň berk gyzyl reňkde gaplanmalydygyny görýäris.Bu harytlaryň gaplanyş döwrüniň we harytlaryň wagtynyň aýratynlyklarynyň beýany.Modernöne häzirki zaman gaplamanyň manysy giň manyda agzalýar we ara alnyp maslahatlaşylýar.Häzirki zaman manysy halkyň ýaşaýyş derejesi we estetiki düşünjeleri bilen kesgitlenýär.Döwrebap pikir edýärin;estetiki derejämizden has ýokary we täze zatlary kabul etmek islemeýän adamlar, häzirki zaman manysy gowy däl.

Emma, ​​bagtymyza, häzirki wagtda Amerikada hemişe kök uran innowasiýa duýgusy bar.Täzelikden habarly adamlary ösdürjek zat ýok.Şonuň üçin täze zatlara we täze pikirlere açyk bolmaly.Şeýlelikde, indi käbir ösen dizaýnlar kem-kemden kabul edildi.Şeýle-de bolsa, şol bir wagtyň özünde täze zatlary kabul edip bilmeris we adaty elementleri ýatdan çykaryp bilmeris.

Leather Jewelry Item Storage B6

Gaplamak gutularynyň, gaplaýyş gutularynyň taryhy, daşamak, saklamak we satmak, ýagny harytlary goramak we kesgitlemek, satuwda ulanmak has aňsat, ýagny belli bir ýüklenen harytlaryň, materiallaryň konteýneriniň umumy terminidir. esbaplar we ş.m. içerki önümlere zeper ýetirmezlik üçin döredildi.XVIII asyryň ortalarynda orta we ýokary derejeli zatlar üçin gaplama gutusy hem emele geldi.Şonda gutynyň maksady obýekti tranzitde goramak üçin iň ýönekeý ulanmakdy.

Şeýlelik bilen, harytlar üçin iň irki gaplama gutulary diňe obýektleriň howpsuzlygy üçin gutulardy.XIX asyryň başynda harytlar bazaryň lomaý we bölek satuw usullarynyň görlüp-eşidilmedik gülläp ösmegine girdi.Ine, arzan bahadan satyjylaryň käbiri harytlary gaplamazdan zyna edip başladylar!Söwdagärleriň özüni alyp barşy, öndürijileriň bazar paýyny çalt ýitirmegine sebäp boldy.Netijede, öndürijiler arzan önümleriň hem önümiň hilini üpjün etmek üçin gaplamanyň zerurdygyna düşündiler.Şol döwürde gaplama gutularyna belli bir düşünişýärdi.Şeýle-de bolsa, gutynyň maksady gaplamanyň ilkinji wezipesi bolan harytlary goramakdy.Daşky gaplama ýeke bolup, şol bir nagyşa eýerdi.

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat: Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat: Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny (müşderi tarapyndan bellenen logistika kompaniýasyndan başga) guramaga, harytlary yzarlamaga we hyzmatlary bermäge kömek ederis.

Hil kepilligi: Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär taýdan barlagdan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşyň.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

Jikme-jik displeý

Leather Jewelry Item Storage B3
Leather Jewelry Item Storage B4
Leather Jewelry Item Storage B5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň