Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Dokalan ajaýyp deri meýdany köp wezipeli gulakhalkalar monjuk şaý-sepleri deri saklaýan guty

Gysga düşündiriş:

Deri gutulary we bezeg ölçeglerini hil, satuw we medeniýete bölmek mümkin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Deri sagady gutusy, esasan, PU deri we awtoulag liniýalary bilen elde ýasalýar, harytlaryň owadanlaşmagyna we harytlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin ajaýyp görnüşi we bezegi.Deriniň görnüşi we gurluşy köplenç gaplanan önümleriň şekil aýratynlyklary bilen kesgitlenýändigi sebäpli gönüburçly, inedördül, köpburçly, şekilli deri gutular, silindr we ş.m. ýaly köp görnüş we görnüş bar.

Köpçülik - harytlaryň öz müşderileri bolmaly we önümi satuwa has uýgunlaşdyrmak üçin sarp ediş bazasyny giňeltmäge synanyşmaly.Deri guty dizaýnerleri, işlerini bitirmek üçin köpçülik bilen işleşýärler we harytlaryň gaplanyşyny has gowy ulanyp, has gowy hyzmat edip biler ýaly sarp edijiler hakda çynlakaý pikirlenmeli.Sarp ediji bazasyny özüne çekmegiň ýollaryny tapmak gaty möhümdir.Sarp edijiniň bazasyny giňeltmek diňe bazaryň netijeliligine getirip biler.

Satyş - sarp ediji harytlaryň bahasyny ulanmak islemeýär, bazar we sarp edijiniň ykrar etmegi däl.Diňe sarp edijileriň bazara girmek isleýän önümleri, bazar bäsleşigi.Bu sarp ediji.Şeýle-de bolsa, öndürijiniň önümleri hökmany suratda sarp edijiniň habardarlygy we düşünjesi däldir.Diýmek, mahabatlandyrmaly we mahabatlandyrmaly.Şonuň üçin harytlaryň gaplanylyşy, sarp edijileriň gyzyklanmasyny ýokarlandyrmak üçin satuwy, önümleriň öndürijiligini we aýratynlyklaryny görkezmeli.Harytlary gyzyklandyrýan sarp edijini sarp edijileriň ünsüni özüne çeksin, haryt satyn almak islegi artar.

Textured superb leather Square multifunctional earrings necklace jewelry leather storage box2

Medeniýet - gaplamak indi diňe sarp edijileriň maddy zerurlyklaryny göz öňünde tutmak bilen çäklenmän, sarp edijileriň isleginiň psihologiýasyny hem göz öňünde tutýar.Gaplamak dizaýnynda, gaplamanyň belli bir jemgyýetçilik täsiri bilen belli bir medeni atmosferadan çykmagy üçin medeniýeti görkezmeli.

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat: Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat: Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny (müşderi tarapyndan bellenen logistika kompaniýasyndan başga) guramaga, harytlary yzarlamaga we hyzmatlary bermäge kömek ederis.

Hil kepilligi: Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär taýdan barlagdan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşyň.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

Jikme-jik displeý

Textured superb leather Square multifunctional earrings necklace jewelry leather storage box3
Textured superb leather Square multifunctional earrings necklace jewelry leather storage box2
Textured superb leather Square multifunctional earrings necklace jewelry leather storage box1

Sorag-jogap

1-nji sorag.Mysal hakda
Eger ätiýaçlyk zatlar bar bolsa, nusgalar ileri tutulyp iberilip bilner.Aksiýa ýok bolsa, nusga müşderileriň dizaýnyna we talaplaryna laýyklykda öndüriler.Köpçülikleýin sargyt MOQ-a ýeten halatynda nusga zarýady yzyna gaýtarylar.

2-nji sorag.Ippingük daşamak barada
deňizde, howa arkaly, ekspress arkaly (DHL, FedEx IE, UPS Expedited, EMS, TNT we ş.m.).
Ulag porty: Guanç Guangzhouou, Şençzhenen, Gonkong.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň