Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Deri saklaýan guty, sumkany ýuwmak we bejermek

Haçan-da onuň üstünde çyzylan ruçka bellikleri bar.

1. Deri kondisioneri bilen aýryň.
2. Arassalamak üçin süýt ulanyň.
3. Süpürmek üçin azajyk ýag kremine batyrylan ýumşak flanel mata ulanyň, deri ýumşak bolar, şarik ruçkalary aýrylar.
4. tegmili aýyrmak üçin, şeýle hem deriniň ýüzüni öňküsi ýaly ýalpyldawuk etmek üçin käbir ýumurtga ak reňkine batyrylan arassa flanel mata ulanyň.Öňki ýyl sumkasy, bu ýyl, üstünde galyndy ýa-da hapa bir zat bolup biler, süpürmek üçin käbir ýumurtganyň ak reňkine bürenen flanel mata ulanyp bilersiňiz, deri saklaýyş gutusy täze bolup biler!

Uwmak

A. Gury, salkyn we şemalladylýan ýerde saklaň.

B. Güne, oda, suwa, ýiti zatlara we himiki erginlere duçar bolmaň.

C. Deri gurnaýjy oem sumkanyňyzy çyglasaňyz, tegmilleriň ýa-da suw bellikleriniň üstünde çişmeginiň öňüni almak üçin derrew ýumşak mata bilen guradyň.

D. Aýakgap lakyny ulanmak maslahat berilmeýär.
Çäge deri üstünde çygly suw ulanmazlyk üçin seresap boluň we arassalamak we ideg etmek üçin çig rezin süpürgiçleri we ýörite önümleri ulanyň.
Deri gurnaýjy sumkany saýlaň we ähli metal böleklerini üns bilen goraň, sebäbi çyglylyk we duzuň köp bolmagy okislenmä sebäp bolup biler.
Ulanylmaýan mahaly deri saklaýan guty oemini karz alyň, iň gowusy pagta haltasynda, sumkanyň oemini gaýtadan işlemegiň görnüşini saklamak üçin ýumşak hajathana kagyzy bilen doldurylan sumkany saklamak iň gowusydyr.

E. Barlag.Kesgitlere syn ediň, hakyky deri kesişleri süýümli düzümi, döwülen deri süýümini barmak dyrnaklary bilen gyransoň, hakyky deri üçin dokumanyň dürli bölekleri tertipsiz, burun çişýär ys we emeli deri plastmassa ýa-da kauçuk ys, her bölegiň dokma düzgünleri yzygiderli.Film deri, emeli ýerüsti gatlakdaky ýumşak süýüm gatlagynyň aşagyndaky tebigy deride, "hakyky deri" diýip atlandyryp bolmaýar, ýöne sintetik deriniň düýbi üçin tebigy deri örtük bilen.

F. Suw.Deriniň ýüzüne ownuk damja suwlaryny goýuň, gözenekleriň üsti bilen suw damjalary ýaýransoň, çygly ýerleri görüp, suwy siňdirip biler.

G. Burning.Deriniň burçlaryny ot bilen ýakmak, saçyň ysyny alýar we imitlenen deri plastik ysdyr.

H. Reňk.Deriniň hakyky reňki goýy we ýumşak, imitlenen deri açykdyr.

1

Iş wagty: -20anwar-12-2022