Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Derini saklaýan gutyny gaýtadan işlemek we öndürmek barada esasy bilimler

Saklaýyş gutusy dizaýn bilen öndürilip, gurnama liniýasynyň önümçilik işgärlerine tabşyrylmalydyr.Öndürijiniň, sumkanyň deri önümleriniň hili üçin prosesiň esasy hil talaplaryna berk eýerýändigi ýa-da ýokdugy.Şonuň üçin öwrüji deri saklaýyş gutusynyň esasy bilimlerini özleşdirmeli.

1

1. Aýlanyş belligi: Bellik sumkanyň gapy plastinkasy bolup, ýalňyş bolmaly däldir.

2. Süňk çekmek: kagyz agzy hatda bolmaly, burç ýagdaýy gyrmyzy bolmaly däl, dört burç hatda, sumka süňk materialy süňk ýüregine ýakyn bolmaly, süňk hadysasy bolmaly däldir.

3. Öňki sumkany ýüklemek: iňňäni başlamak üçin kelläniň ýa-da aşaky merkezi aýlawyň öňündäki ini çukury örtmeli, paralel, çep we sag simmetriýa üçin dört burçdan sumkadan çykarylýar.

4. Tikin fermuar: kagyz agzy birmeňzeş bolmaly, hatda ýokarky fermuaryň ugruna aýratyn üns bermeli.Tolkunly däl-de, tekizlemek üçin zynjyr pastasyndan tikildi.

5. Bargea tegelegi: bargea tegelegi zynjyr tegelegi, soňra tegelek, aşaky tegelek we beýleki baglanyşyklar.

6. Mao çeper pastasy tikmek: çeňňege, saç çyzgysyna birleşdirilen awtoulag çyzygy, ýokary we aşak paralel bolup bilmeýär.

7. Gaplaň gyrasy: gyrasy kagyz agzynyň uly inçe gyrasy, bukulmagy, ýarylmagy hadysasy bolup bilmez, burçy tegelek we tekiz bolar.

8. Awtoulag ýükleýän gapagyň kellesi: iňňe bitli awtoulag, deňagramlylygy saklamak üçin egilip bilinmez, çyzyk göni bolmaly, kagyz agzy hatda.

9. Gapdal jübüleri öwürmek we tikmek: gömülen fermuar çekilende, ähli burçlarda inedördül we ýokarky böleginde paralel bolmak üçin sumkadan ýüklenen süýşürijiniň ugruna üns beriň. aşagy.

10. Yzky guşak tikmek: dört taraply karta we merkezi çyzyklara aýratyn üns beriň, umuman alanyňda dört taraply kartanyň uzynlygy 1,5 dýuým, kesişmek üçin merkezi hatara bölünýär, egilip bilinmeýär, aşaky agzyň eplenen gyrasynyň iki gapdalynda dört taraply kartoçka, birmeňzeş bolmak üçin iňňe çyzygyny ýapandan soň Z.

11. Gömülen halta: gömülen halta, taýýar önümlerden düzülen umumy tikinligiň arka, töweregidir.

NEWS3

Iş wagty: -20anwar-12-2022